banner sezame okoliš
banner sezame okoliš
Medianno
Rekonstrukcija Ulice Đure Salaja u Dobrovcu

Stanovnici jednoglasno prihvatili prijedlog jednosmjerne ulice kao rješenja

19.07.2018. 12:44 | 1481 pregleda | Vijesti

Rasprava oko rekonstrukcije Ulice Đure Salaja u Dobrovcu bila je glavna tema sastanka mještana Dobrovca s gradonačelnikom Lipika Vinkom Kasanom i predstavnicima gradskih stručnih službi koji je održan 18. srpnja 2018. godine kod Sportskog doma u Dobrovcu.

Piše:
Matija Kulhavi

Na početku sastanka gradonačelnik Kasana je ponovio ono što se nekoliko puta ponavljalo i na sjednicama gradskog vijeća gdje je Ulica Đure Salaja bila učestala tema, kako mu je to bio prvi radni dan na poslu gradonačelnika kad je stigla prijava te su radovi u toj ulici zaustavljeni, a da je bilo dobre volje pojedinaca mogla se napraviti još prije pet godina.

S tim u vezi, voditeljica Odsjeka za pravne poslove, graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Lipika Irena Tutić iznijela je presjek radnji koje je Grad Lipik dosad poduzeo, trenutno stanje i eventualno moguće korake za buduća rješenja.

Gradske stručne službe su temeljem Zakona o gradnji prvo  morale pristupiti rješenju imovinsko pravnih poslova koji su podrazumijevali upis te nerazvrstane ceste u zemljišnu knjigu kao javno dobro i neotuđivo vlasništvo Grada Lipika da bi se mogao napraviti projekt te ishoditi dozvola.

Nakon upisa u gruntovnici ceste kao takve, proveden je postupak jednostavne javne nabave, odnosno postupak u kojem je odabran projektant koji će izraditi idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt na temelju kojih će se dobiti lokacijska dozvola i nakon toga građevinska dozvola. Za potrebe izrade tih projekata potrebno je od različitih javno pravnih tijela na državnoj razini dobiti određene uvijete za gradnju koji se moraju ispoštivati prilikom njihove izrade.

Nakon dobivanja lokacijske dozvole, izrađen je glavni projekt, koji ujedno sadrži i geodetski, odnosno parcelacijski elaborat za rješenje imovinskih odnosa. Nerazvrstana cesta u skladu sa Zakonom o cestama mora imati određene sastavne dijelove što podrazumijeva bankinu, cestovni jarak i komunalnu infrastrukturu u okviru cjelokupnog zahvata projektirane (širine otprilike oko 9 metara) da bi se osigurao dvosmjerni cestovni promet.

Uz sve navedeno, s jedne strane na ulazu u Ulicu Đure Salaja nalazi se državna cesta, a s druge županijska cesta te se postavljaju uvjeti ulaza i izlaza s državne ceste D 47 i Županijske ceste ŽC 4236.

Budući da se već kod prvog koraka radi provedbe parcelacijskog elaborata (koji predviđa ulazak u privatno vlasništvo) naišlo na zapreke, od istog se odustalo te se zbog neprovedivosti elaborata, ali i izmjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dopušta da se poljski/seoski put može razvrstati kao nerazvrstana cesta pod upravom Grada), kao i izmjenom prostornog plana (dozvoljava da se postojeća cesta pri rekonstrukciji napravi u postojećim gabaritima) došlo do prijedloga kojim bi se rekonstruirala Ulica Đure Salaja tako da bi ona mogla biti samo jednosmjerna, bez nogostupa, a cestovni jarak bi se nalazio samo s jedne strane, te bi komunalna infrastruktura koja se nalazi uz cestu ostala u privatnim česticama.

Većina stanovnika se složila s prijedlogom da se Ulica Đure Salaja rekonstruira na način da bude jednosmjerna (širine 3 metra s bankinama od pola metra i cestovnim jarcima) tako da bi se ulazilo sa županijske ceste jer je ona manje kategorizacije (kod DVD-a Dobrovac). U konačnici bi sve trebalo rezultirati rješavanjem ovog dugogodišnjeg problema, kako za stanovnike Ulice Đure Salaja, tako i za sve mještane Dobrovca.

Tijekom sastanka je bilo govora i o izgradnji kanalizacije, na što je rečeno kako je ona obuhvaćena projektom aglomeracije. Poteglo se pitanje i oko uvjeta za držanje svinja u blizini područne škole u Dobrovcu za što bi trebala biti nadležna veterinarska inspekcija. Pri kraju sastanka je bilo spomena i oko preostalih ruševina te je rečeno kako ove godine neće doći do intervencije Hrvatske vojske u vidu uklanjanja ruševina te je ono u planu za sljedeću, 2019. godinu.