LIPIK test
LIPIK test
Radio Daruvar 2
Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava

Obilazak kanala i vodotoka na području Grada Lipika

16.10.2019. 12:03 | 1604 pregleda | Gospodarstvo

Piše:
Matija Kulhavi

Predstavnici Grada Lipika, predsjednik Gradskog vijeća Mladen Dolić i direktor gradskog komunalnog poduzeća Lipkom Marijan Strganac u društvu voditelja daruvarske ispostave Hrvatskih voda nadležne za vodno-gospodarski sliv Ilova-Pakra Davora Novinca i suradnika, u ponedjeljak, 14. listopada, obišli su vodotoke u kojima je tijekom sljedeće, 2020. godine predviđeno izvođenje preventivnih radova od obrane od poplava na području Grada Lipika.

Radi se o održavanju vodotoka I. i II. reda, a kako smo doznali od gospodina Strganca, prilikom obilaska već su naišli na neke radove koji se izvode, poput kanala Ilidža u Lipiku.

Održavanje vodotoka I. reda (krčenje šiblja, košnja):

- rijeka Pakra (na području Grada Lipika)
- rijeka Bijela (rasterećenje rijeke Bijele na k.o. Brezine)

Održavanje vodotoka II. reda (odmuljivanje, košnja, krčenje šiblja i saniranje propusta):

- Antunovac : potok Stubljarica u parceli Ćapaš

- Brezine: kanal Donje Polje – bare, most na odvodnom kanalu od Bijele (kod mlina Lončarević)
- Brekinska: kanal Velike livade, nastavak kanala uzvodno prema Goveđem Polju, kanal prema Lovačkoj kući, Mlinski kanal

- Bjelanovac: potok Vuički

- Bukovčani: potok Dokšanac, potok Hrđe polje

- Donji Čaglić: potok Vrbovac, potok Subocka (od LC 41008 nizvodno od mosta), potok Rečica, potok Hrđe polje – Bukovčani, kanal iza crkve koji se odlijeva u potok Hrđe polje i kanal na k. č. br. 149 i 940 k.o. Čaglić koji se ulijeva u potok Hrđe polje

- Dobrovac: kanal od Ulice Đure Salaja do pružnog prijelaza, kanal sjeverno od Ulice kralja Tomislava, kanal od Ulice hrvatskih branitelja (s propustom na početku kanala), potoci Dobrovac i Vučjak

- Filipovac: potok Raminac (od Tabora do Raminca)

- Gaj: Gajski potok od Lovačke kuće uzvodno i odvojak do mosta na LC41004 kanal na ŽC 3168 između Poljane i Gaja, kanal uz LC 41003 parcele u bloku Volarice između Gaja i Antunovca, kanal Brekinska (nastavak koji se ulijeva u potok Bijelu, izgradnja mosta na Gajskom potoku)

- Gornji Čaglić: potoci Prečica, Jelinac te Dolovski potok

- Klisa: potok Pakurnovac (od Prekopakre do jezera Raminac)

- Kovačevac: potok Vlajinovac, potok Kovačevac, potok Čutin, potok Vuički

- Kukunjevac: potoci Crnaja, Dikleniški, Tomašica i Klaturinski jarak

- Lipik: kanal Ilidža, potok Raminac, potok Šeovica, kanal od Ilidže prije tvornice Studenac, Crnaja-Banica-Crnaja

- Marino Selo: potok Čavlovica

- Poljana – kanal Ribnjak. Kanali u Poljanskim livadama, kanal paralelno s Antunovačkom ulicom, kanal od Kolodvorske ulice k. č. br. 126/1 do pruge, potok Bijela

- Strižičevac: Mjesna Rudina (kanali između ceste i rijeke Bijele)

- Subocka: potok Subocka, rasteretni kanal Subocka, potok Gajić, potok Rvatski, potok Kraljevac, potok Šaš, potok Ribnjak

- Šeovica: potok Šeovica, kanal Kecelov, kanal Cecetar, potok Kekovac